TIETO–KONSERNIN ASIANTUNTIJAT RY:N SÄÄNNÖT 2007

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tieto-konsernin asiantuntijat ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä TAS ry, ja sen koti-paikka on Espoon kaupunki. Tieto-konsernilla tarkoitetaan Tieto Oyj:tä, sen tytäryhtiöitä ja yhtiötä, joissa edellä mainituilla on hallinto-vastuu ja yhteinen määräysvalta.

Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksen kanssa asioidessaan ja sen kokouksissa voivat jäsenet käyttää omaa äidinkieltään.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä sen tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää jäsentensä työsuhteeseen kuuluvia sekä muita ammatillisia sekä yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä asioita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • kokoaa Tieto-konsernin asiantuntijat ja esimiehet yhdistyksen jäsenyyteen tukeakseen heitä lähinnä työsuhteesta johtuvien lakisääteisten, sopimuksellisten, sosiaalisten ja palkkauksellisten etujen turvaamisessa ja kehittämisessä sekä solmii näitä tarkoittavia sopimuksia jäsentensä edustajana.
 • harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää tiedotus-, tutkimus- ja koulutustoimintaa.
 • pyrkii yhteistyöhön muiden henkilöstöryhmien kanssa ja käy neuvotteluja työnantajan kanssa jäsentensä palkkaukseen ja muihin työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.
 • tukee paikallista ja yksikkökohtaista asioiden ratkaisua.
 • on yhteydessä niihin työmarkkinajärjestöihin, joihin sen jäsenet kuuluvat.
 • pitää yllä yhteyksiä Tieto-konserniin ja neuvottelee toimintaansa liittyvistä asioista työn-antajan edustajien kanssa.
 • ilmoittaa työmarkkinajärjestöille, joihin sen jäsenet kuuluvat, mahdollisista jäsentensä työsuhteisiin liittyvistä epäkohdista, joita yhdistys ei omin voimin ole kyennyt poistamaan.
 • suorittaa mahdollisuuksiensa mukaan jäsentensä työmarkkinajärjestöjen antamat tehtävät, kuten tilastojen keruu, mielipidetiedustelut ja muut vastaavanlaiset tehtävät.
 • tarkoituksiensa saavuttamiseksi yhdistys voi käyttää työtaistelutoimenpiteitä hallituksen erillisen päätöksen perusteella.

Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla ja toimeenpanemalla arpajaisia.

asianomaisella luvalla erilaisia maksullisia tilaisuuksia ja arpajaisia.

Yhdistys voi omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa eri tarkoituksia varten rahastoja.

Yhdistys ei ole toiminnassaan puoluepoliittinen.

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi Tieto-konserniin työsuhteessa olevan henkilön, joka toimii asiantuntija- esimies- tai muissa vastaavissa tehtävissä tai jonka hallitus erityisistä syistä hyväksyy yhdistyksen jäseneksi ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ainoastaan henkilö, joka on järjestäytynyt johonkin Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenliittoon.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää vuosikokous hallituksen ehdotuksen pohjalta.

4 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenmaksu on kuitenkin maksettava siihen asti, kun eroaminen tapahtuu. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi välittömästi eroilmoituksen jättämisen jälkeen.

Jos jäsen eroaa Tieto-konsernin palveluksesta, voi hän olla yhdistyksen jäsenenä enintään eroamisvuoden loppuun, jonka jälkeen hallitus hänet erottaa.

Jos jäsen erotetaan Tieto-konsernin palveluksesta, tulee hallituksen pyydettäessä tutkia asia ja tarvittaessa huolehtia jäsenen eduista. Tällöin hän pysyy yhdistyksen hänen asiansa hoitamisen vaatiman ajan. Ellei asiaa pyydetä tutkimaan, hallitus erottaa hänet viimeistään erottamisvuoden lopussa.

Jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää toistetusta kehotuksesta huolimatta jäsenmaksun suorittamatta, hallitus voi erottaa hänet yhdistyksestä. Hallituksen on annettava päätöksensä jäsenen tietoon todisteellisesti kirjallisena. Erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan hallituksen päätöksen yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Vaatimus tästä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle yhden (1) kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksijättämisestä. Jäsen on erotettu yhdistyksestä, jos yhdistyksen kokouksessa suoritetussa äänestyksessä kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä puoltaa erottamista.

5 § JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Jäsen on oikeutettu käyttämään hyväkseen kaikkia yhdistyksen sääntöjen 2 §:ssä mainittuja toiminnan tuloksia. Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Liittyessään yhdistykseen tai hallituksen päättäessä muulloinkin jäsenen tulee antaa yhdistykselle sen toiminnassa tarvittavia henkilö-, tilasto-, ym. tietoja.

Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa yhdistykselle tehtävänsä ja asunto-osoitteensa muutokset.

6 § JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu peritään hallituksen määräämällä tavalla, ja sen suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.

Yhdistyksen kokous voi erityisestä syystä ja hallituksen ehdotuksesta päättää kannettavaksi jäseniltä yhdistyksen toiminnan hyväksi ylimääräisen jäsenmaksun.

7 § MAKSUVAPAUS

Taloudellisten vaikeuksien, esimerkiksi lomauttamisen, sairauden, opiskelun tai asevelvollisuuden takia voi hallitus pyynnöstä antaa jäsenelle enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan jäsenmaksuvapauden. Kunniajäseneksi kutsuttu henkilö on jäsenmaksu-velvollisuudesta vapaa.

8 § HALLINTO

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheen-johtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä, joille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenteri-vuotta.

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa kalenterivuosittain. Ensimmäisessä sääntömääräisessä syyskokouksessa erovuoroiset hallituksen jäsenet valitaan arvalla. Jos hallituksen jäseniä ei ole parillista määrää, erovuoroisia arvotaan, kunnes heidän yhteenlaskettu määränsä muodostaa enemmistön hallituksesta. Hallituksen jäsenen mahdollinen henkilökohtainen varajäsen on erovuorossa varsinaisen jäsenen ollessa erovuorossa.

Erovuoroisen puheenjohtajan ja erovuoroisten hallituksen jäsenten ja mahdollisten henkilökohtaisten varajäsenten tilalle valitaan syyskokouksessa

-  tilalle valitaan syyskokouksessa puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja mahdolliset henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja kokoonkutsujan määräämänä aikana. Jos kaksi (2) hallituksen jäsentä vaatii, puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle.

Hallitus on päätösvaltainen, kun ainakin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä osallistuu kokoukseen.

Hyväksyttyyn päätökseen vaaditaan vähintään puolet läsnä olevista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaalissa tai suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

9 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tulee

 • edustaa yhdistystä ja vastata sen toiminnasta.
 • tiedottaa yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvista asioista yhdistyksen jäsenille.
 • toimeenpanna yhdistyksen päätökset ja hoitaa juoksevat asiat, jotka eivät vaadi yhdistyksen koolle kutsumista.
 • edistää yhdistyksen voimistumista ja toteuttaa yhdistyksen toimintamuotoihin sisältyvillä keinoilla sen tarkoitusta.
 • seurata jäsenten palkka- ja sosiaalisia oloja sekä yleistä palkka- ja etuasioiden kehitystä.
 • hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, sekä toimia yhdistyksen taloudellisen aseman pysyttämiseksi vakaana ja vahvistamiseksi.
 • hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja ylläpitää yhdistyksen jäsenistä luottamuksellista luetteloa, johon on merkitty lain edellyttämät sekä yhdistyksen ja jäsensuhteensa mukaisten järjestöjen toiminnassa tarvittavat tiedot.
 • vastaanottaa yhdistyksen toimintaa koskevat ehdotukset ja valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat.
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset.
 • antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä.
 • huolehtia, että jäsensuhteen mukaisten järjestöjen yhdistystä velvoittavat asiat tulevat toimitetuiksi.
 • valvoa yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista.
 • noudattaa jäsensuhteensa mukaisten järjestöjen sääntöihin perustuvia päätöksiä ja edistää sen tarkoitusten toteutumista.
 • nimetä tarvittavat edustajat konsernitason toimikuntiin ja mahdollisiin muihin toimielimiin, mikäli heitä ei ole nimetty yhdistyksen kokouksessa.

10 § TOIMIHENKILÖIDEN VELVOLLISUUDET

Puheenjohtaja ohjaa yhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntöjen, yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätösten mukaan sekä johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, paitsi vuosi- ja syyskokouksissa. Puheenjohtaja huolehtii hallituksen kokousten pidosta, laatii hallitukselle ehdotuksen yhdistyksen vuosittaiseksi toimintasuunnitelmaksi ja antaa sihteerille, rahastonhoitajalle ja muille mahdollisille toimihenkilöille ohjeita näiden toimintaa varten.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitamaan tehtäviään.

11 § TOIMINNAN JA TILIEN TARKASTUS

Yhdistyksen tilit ja toiminta päätetään kalenterivuosittain ja annetaan tilintarkastajien

tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

 

Yhdistyksen hallintoa, omaisuutta ja tilejä tarkastavat tilintarkastajaa tai heidän varamiehensä. Tilintarkastajien tulee tarkastuksen toimitettuaan jättää tilit ja muut asiakirjat tarkastuskertomuksen ohella hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) muuta yhdistyksen hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

13 § KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous lokakuun 1. päivän ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa hallituksen harkinnan mukaan tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenkunnasta sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta pyytää.

Kokouksen koolle kutsuminen ilmoitetaan viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta joko henkilökohtaisesti jäsenille

lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella tai kaikille työpaikoille jaettavalla ilmoitustauluille kiinnitettävällä

kirjallisella kutsulla tai sähköisessä muodossa kaikille työpaikoille lähetettävällä viestillä.

Yhdistyksen kokouksissa päätetään kokouskutsussa mainituista asioista.

Muu kuin kokouskutsussa mainittu asia voidaan ottaa käsiteltäväksi silloin, kun hallitus tai yhdistyksen jäsen sitä yhdistyksen kokouksen alussa esittää ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksen osanottajista kannattaa asian käsittelyyn ottamista. Näistä asioista ei voi tehdä päätöstä

14 § ÄÄNESTYKSET

Äänestysmenettelyyn viedään vain kannatetut ehdotukset, paitsi henkilövalintoja tehtäessä, jolloin kannatusta ei tarvita. Tulos ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimella äänestyksellä, jollei joku vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, mutta suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa ratkaisee arpa.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

Kokouksessa läsnä oleva varsinainen jäsen on lisäksi oikeutettu valtakirjalla

äänestämään viiden (5) kokouksesta poissa olevan jäsenen puolesta.

15 § VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 • valitaan kaksi (2) pöytäkirjan ja valtakirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijaa.
 • todetaan kokouksen laillisuus.
 • esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä.
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16 § SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 • valitaan kaksi (2) pöytäkirjan ja valtakirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijaa.
 • todetaan kokouksen laillisuus.
 • käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
 • päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 • hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.
 • valitaan yhdistyksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset ja mahdolliset varajäsenet kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi erovuoroisten jäsenten tilalle.
 • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavalle tilikaudelle.
 • valitaan edustajat konsernitason toimikuntiin tai muihin vastaaviin elimiin.
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen on oltava syys- tai vuosikokous ja joissa kummassakin kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä hyväksyy ehdotuksen.

18 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen tulee olla syys- tai vuosikokous, molemmissa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ehdotuksen hyväksyy.

Yhdistyksen purkautuessa viimeinen kokous päättää yhdistyksen varojen ja omaisuuden käytöstä yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin.

19 § YHDISTYSLAKI

Kaikessa, mistä tässä yhdistyssäännössä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 3. pnä huhtikuuta 1997. Sääntöjä on muutettu yhdistyksen kokouksissa 17. pnä lokakuuta 2007 ja 19. pnä marraskuuta 2007.